Aanmeldformulier

 • Huidige Loket
 • Gegevens
 • Voertuigen
 • Bijlages
 • Opmerkingen
 • Gegevens controleren
 • Voltooid

U kunt hier geen aanvraag indienen voor:

Deze kunt u aanvragen bij de milieuzonegemeenten zelf. 

Voordat u in het kader van de Centrale Ontheffingverlening Milieuzones een keuze maakt uit de twee soorten Bijzondere voertuigen waarvoor voertuigen kunnen worden aangemeld, lees eerst per soort de onderstaande uitleg.

Het aanvraagproces bestaat uit zeven stappen.

Loket
Type aanvraag
Voorwaarden verhuisauto's

Verhuisauto’s vallen onder de Bijzondere voertuigen. Echter verhuisauto’s hebben geen specifieke inrichtingscode en zijn daardoor niet als zodanig herkenbaar bij het handhaven van milieuzones. Voertuigeigenaren kunnen voor hun verhuisauto’s een aanvraag voor ontheffing indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een ontheffing als Verhuisauto, zijn:

 • Een verhuisonderneming die kentekens wil aanmelden, moet staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Handelsregister) in de categorie ‘Verhuisvervoer’.
 • Het aangemelde voertuig moet een verhuisauto zijn.
 • De verhuisonderneming moet kentekenhouder zijn.
Bijzondere voertuigen die ouder zijn dan 13 jaar, gerekend vanaf de DET (Datum Eerste Toelating), mogen de milieuzones niet meer in. Dit geldt ook voor de verhuisauto’s.

Wanneer spreken we van verhuizen
Wanneer uw onderneming een inboedel of inrichting van een ander vervoert, die:
 • als zodanig gebruikt is en gaat worden, en
 • die van eenzelfde eigenaar blijft, die
 • wordt vervoerd tussen een woning en een woning of
 • een kantoor en een kantoor en die
 • niet wordt vervoerd in verband met verhuur, in- of verkoop.
Onder inboedel wordt verstaan de roerende goederen in een woning of kantoor, synoniem aan ‘huisraad’ of ‘meubilair’.

De aanvraag
De aanvraag moet vergezeld gaan van de volgende bijlagen:
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel (Handelsregister);
 • Een kopie van het definitieve kentekenbewijs (deel 1A en 1B) van het aangemelde voertuig.
Er kan gevraagd worden om extra stukken
Door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zal kritisch gekeken worden of sprake is van verhuizen en of dit niet slechts incidenteel gebeurt. Op verzoek kunnen een of meer stukken opgevraagd worden zoals bijvoorbeeld:
 • verhuisovereenkomsten, waaruit blijkt dat er het hele jaar door wordt verhuisd
 • een verzekeringspolis, waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen en verhuizingen als activiteit zijn gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering
 • opleidingscertificaten, waaruit blijkt dat het personeel dat in dienst is, een verhuisopleiding heeft genoten
 • Algemene Voorwaarden, welke zijn aangepast op het uitvoeren van verhuizingen.

Heeft u een lidmaatschap van de Organisatie voor Erkende Verhuizers, dan is een kopie van het lidmaatschap voldoende.

Voorwaarden bedrijfsauto's met zware laadkraan

Vrachtauto’s met een zware laadkraan staan bij de RDW niet herkenbaar als ‘kraanwagen’ geregistreerd. Heeft u een vrachtauto met een kraan van 35 tonmeter of meer hefvermogen, dan kunt u in aanmerking komen voor ontheffing.

Voorwaarden

 • Het voertuig moet een kraanwagen zijn met een kraan van 35 tonmeter of meer hefvermogen;
 • De kraanwagen moet bij de RDW zijn aangeboden ter herkeuring. Het RDW geeft een keuringsbewijs af waaruit blijkt dat aan de afspraak van 35 tonmeter hefvermogen voor de kraan wordt voldaan;

Voertuigen met ontheffing worden behandeld als Bijzonder voertuig. De ontheffing geldt dan ook tot het moment dat het voertuig de leeftijd van 13 jaar bereikt, gerekend vanaf de Datum Eerste Toelating.

Bij ieder willekeurig RDW-keuringsstation kunt u terecht om uw voertuig te laten keuren. De RDW geeft een keuringsbewijs af als de kraan voldoet aan 35 tonmeter of meer hefvermogen. Voor technische vragen over keuringen, kunt u terecht de helpdesk van de RDW 0900 – 0739.

De aanvraag
Na keuring kunt u een aanvraag indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en moet u het RDW-keuringsbewijs als bijlage toevoegen bij de aanvraag.

Milieuzonecheck

Vul uw kenteken in en controleer of u wel of geen toegang heeft tot milieuzones*. 

NL
De Milieuzonecheck houdt geen rekening met lokale vrijstellingen en ontheffingen en met andere voertuigsoorten dan personen- en bestelauto’s, vrachtauto’s en autobussen.