Laatste berichten

Milieuzone voor bestel- en personenauto’s in Utrecht in 2015

De eerste milieuzone voor bestelvoertuigen en personenauto’s is aangekondigd. Met ingang van januari 2015 zullen bestelvoertuigen en personenauto’s s die op diesel rijden en Euro 2 of ouder zijn niet meer de milieuzone van Utrecht in mogen. Milieuzones zijn een middel om te kunnen voldoen aan de Europese normen op het gebied van luchtkwaliteit. Sinds 2007 zijn er in 12 steden in Nederland milieuzones voor vrachtverkeer. Utrecht is de eerste gemeente die bestaande zone voor vracht ook van toepassing verklaart op bestelverkeer en personenauto’s. Nadere informatie over de besluitvorming is te vinden op de website www.utrecht.nl/utrechtselucht.

Voornemen tot verlengen van het convenant milieuzone voor vrachtverkeer

De landelijke stuurgroep milieuzones vrachtverkeer, waarin de landelijke overheid, gemeenten en bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd, heeft aangekondigd het convenant dat ten grondslag ligt aan de milieuzones vrachtverkeer te willen verlengen tot en met 31 december 2016. Het convenant zal inhoudelijk niet worden gewijzigd. Dit betekent dat het huidige toegangsregime (minimaal Euro IV) ongewijzigd blijft tot en met 31 december 2016. Met de beoogde verlenging van het convenant worden de uniforme afspraken die er zijn bekrachtigd. Per 1 juli 2014 zijn er in Nederland 13 gemeenten met een milieuzone voor vrachtverkeer. Zij hanteren een gelijk toegangsregime en hebben dezelfde regels ten aanzien van ontheffing verlening. Een milieuzone is een gemeentelijke maatregel ter verbetering van de lokale luchtkwaliteit. Het besluit tot verlenging van het convenant moet nog bestuurlijk worden vastgesteld.

Aanscherping toegangsregime Milieuzones voor Vrachtauto’s op 1 juli 2013

Per 1 juli 2013 heeft er vanuit het huidige convenant een aanscherping van de toegangscriteria plaatsgevonden. Vanaf 1 juli 2013 hebben alleen vrachtauto’s met een dieselmotor euroklasse IV of hoger en vrachtauto’s die niet worden aangedreven door een dieselmotor nog toegang tot de milieuzones.

Euro III voertuigen met een roetfilter hebben na 1 juli 2013 geen toegang meer. Dit geldt ook voor de Euro III voertuigen die via Agentschap NL een ontheffing hebben gekregen omdat een roetfilter ongecertificeerd, niet beschikbaar of technisch niet-inpasbaar was of omdat het voertuig op PPO reed.

Voor bijzondere voertuigen verandert er niets. De huidige ontheffingen zijn automatisch verlengd tot 1 januari 2015, mits de voertuigen niet al eerder de leeftijd van 13 jaar hebben bereikt.

Milieuzone vrachtverkeer in gemeente Arnhem van kracht

De milieuzone voor vrachtauto's in de gemeente Arnhem is per 1 juli 2014 van kracht. Er bestaat een aanloopperiode van twee maanden om aan de milieuzone te wennen. Lees meer over de milieuzone van de gemeente Arnhem.

Invoerdatum Milieuzone vrachtverkeer Arnhem verschoven naar 1 juli 2014

Het college van B&W van de gemeente Arnhem heeft enige tijd geleden besloten een milieuzone voor vrachtverkeer in te voeren. Deze maatregel moet bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Arnhem, zodat zij volgend jaar kunnen voldoen aan de grenswaarde voor stikstofdioxide. De geplande datum voor invoering van deze milieuzone was 1 april 2014.

Tijdens de aanloop naar de invoering van de milieuzone is gebleken dat een aantal zaken voor de ondernemers die direct te maken krijgen met deze milieuzone onvoldoende duidelijk waren en dat processen meer tijd nodig hebben dan gepland.

Staatssecretaris kondigt plannen harmonisering milieuzones aan

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft haar plannen in het kader van de harmonisering milieuzones aan de Tweede Kamer gestuurd. Bezitters van bestel-  en personenauto’s die rijden op diesel, kunnen vanaf 2020 op twee manieren te maken krijgen met een milieuzone in Nederland.