Stedelijke distributie

Stedelijke distributie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijfsleven (producenten, vervoerders, verladers en ontvangers) en decentrale overheden, in het bijzonder de gemeenten. Met elkaar hebben zij de zorg voor voldoende mogelijkheden voor stedelijke distributie en regionaal goederenvervoer. Bundeling van goederenstromen, uniformiteit in voertuigeisen, regionale samenhang in venstertijden en samenwerking bij ontvangende partijen zijn hierbij de uitgangspunten. Op lokaal en regionaal niveau vindt hierover afstemming plaats tussen genoemde partijen wat leidt tot onderling bindende afspraken.

In diverse convenantsgemeenten zijn initiatieven ontwikkeld ten aanzien van efficiënte bevoorrading. Voorbeelden hiervan zijn de binnenstadservice in Nijmegen, ’s Hertogenbosch en Arnhem. Ook Utrecht en Den Haag hebben projecten lopen als de elektrische bierboot en Schone Stad. Meer praktijkvoorbeelden zijn te vinden op de website van de Ambassadeur Stedelijke Distributie www.stedelijkedistributie.nl. De EVO heeft de website www.vananaarcentrum.nl gelanceerd, waar per gemeente een helder overzicht van alle informatie die relevant is voor bedrijven die goederen (laten) vervoeren te vinden is.

Ambasasadeur Stedelijke Distributie

De Ambassadeur Stedelijke Distributie biedt via de website www.stedelijkedistributie.nl een instrumentenmap en praktijkvoorbeelden aan die vervoerders, gemeenten, HORECA, detailhandel en leveranciers ondersteunen bij de invulling van maatregelen om bevoorrading van de binnensteden te verbeteren.

Instrumentenmap

De Instrumentenmap die door de Commissie voor Stedelijke Distributie is ontwikkeld, bevat:

  • Voorbeeldenboek, waarin succesvolle voorbeelden op het gebied van stedelijke distributie staan beschreven.
  • Omgevingsanalyse ‘Grip op stedelijke distributie’, met meer informatie over het onderwerp stedelijke distributie en de positie van verschillende partijen (gemeenten, detailhandel, horeca, vervoerders, producenten).
  • Dashboard Marktstimulans, een instrument waarmee de verschillende belangen van binnenstadsondernemers, bestuurders en andere belanghebbenden scherp in beeld komen. Het instrument is geschikt voor het op gang brengen van samenwerking tussen deze spelers.
  • Maatschappelijk en economisch kosten en batenmodel, gericht op het doorrekenen van de kosten én batenverdeling op regionale schaal van al geldende maatregelen en afspraken of nieuw te maken afspraken.
  • Werkboek Stedelijke Distributie, met houvast voor het opzetten van samenwerkingsprojecten tussen bedrijven en gemeenten en tussen gemeenten onderling en specifieke informatie over maatregelen die geschikt zijn bij stedelijke distributie.

Geïnteresseerden in een Instrumentenmap kunnen zich melden bij het secretariaat van de Ambassadeur Stedelijke Distributie via: info@stedelijkedistributie.nl.

Vragen en Advies

Heeft u vragen over stedelijke distributie, wilt u de mogelijkheden bekijken voor samenwerking met andere partijen om zo de bevoorrading in de stad te verbeteren of wilt u de hulp inroepen van de Ambassadeur Stedelijk Distributie (dr E.J. (Eric) Janse de Jonge) als adviseur, bemiddelaar in een conflict of procesbegeleider? Neem dan contact op:

Ambassadeur Stedelijke Distributie
Postbus 20906
2500 EX Den Haag
070-3518475
www.stedelijkedistributie.nl

Kenteken check

Voer hier uw kenteken in en controleer of uw vrachtauto (> 3500 kg) ontheffing heeft voor de milieuzones:

NL